Bulić, Neven

Procjena stabilnosti sinkronog generatora u stvarnom vremenu : doktorska disertacija / Neven Bulić ; [mentor Zlatko Maljković, Gorislav Erceg] - Zagreb : N. Bulić ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2009. - 212 str. : graf. prikazi, tablice... ; 30 cm + CD

Bibliografija str. 152-155

Pod pojmom dinamičke stabilnosti smatra se sposobnost prigušenja elektromehaničkih oscilacija, te se smatra da sinkroni generator počinje gubiti stabilnost s gubitkom prigušenja elektromehaničkih oscilacija. Korišteni pristup je sljedeći: određivanje matrice sustava iz mjerenih veličina te izračun svojstvenih vrijednosti matrice sustava. Devijacija kuta opterećenja, devijacija brzine i devijacija struja uzbude su mjerene varijable stanja koje su se koristile kod identifikacije matrice sustava trećeg reda rekurzivnom metodom najmanjih kvadrata. Na temelju obavljene identifikacije određene su svojstvene vrijednosti sinkronog generatora te je iz njih određen karakter elektromehaničkih oscilacija u radnoj točki te u okolišu bliskom radnoj točki. Promjenom radnih točaka sinkronog generatora, promjenom parametara sustava regulacije uzbude sinkronog generatora mijenja se i karakter elektromehaničkih oscilacija te samim tim i svojstvenih vrijednosti sustava. Simulacijski se je ispitalo djelovanje identifikacijskog algoritma i algoritma za izračun svojstvenih vrijednosti. Predloženi algoritm je implementiran u digitalni sustav upravljanja uzbudom te ispitan na sinkronom generatoru snage 83 kVA koji je preko prijenosnog voda i transformatora spojen na elektroenergetski sustav. Svi algoritmi za implementaciju u digitalni sustav upravljanja su napisani u programskom jeziku C. Eksperimentom je potvrđeno ispravno djelovanje algoritma za procjenu stabilnosti.
KLJUČNE RIJEČI
dinamička stabilnost, svojstvene vrijednosti, sinkroni generator, procjena stabilnosti u stvarnom vremenu.
Term of dynamical stability means the capability of damping small signal electromechanically oscillation. Loss of stability is practically loss of damping. Problem of stability estimation is treated on following way first system matrix is estimated from measured signal and eigenvalues are determined from system matrix. Eigenvalues determine the behavior of system. Measured signals for recursive least square identification processes are load angle deviation, deviation of speed and excitation current. After the system matrix is identified eigenvalue are determined and the nature of oscillation is known in current operation point and in its nearest area. Changing the operating points the nature of oscillation is changing and consequence of that is change of eigenvalue. Algorithm for stability estimation is simulated on computer and prepared for implementation in digital excitation control system. Algorithm is implemented in digital excitation control system and tested on 83 kVA synchronous generator connected over reactance on AC network. Complete algorithm is written in C language with usage of explicit instead recursive algorithm for eigenvalue determination. Experimental results shows that algorithm for stability estimation correctly determine stability limit.
KEYWORDS
dynamical stability, eigenvalue, synchronous generator, real time stability estimation.


621.313.322 621.311 621.317 621.318 531.783

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr