Pećnik, Krešimir

Bežične komunikacije u inteligentnim prometnim sustavima : magistarski rad / Krešimir Pećnik ; [mentor Dina Šimunić] - Zagreb : K. Pečnik ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - 149 str. : ilustr. u boji ; 30 cm + CD

Bežične komunikacije nikada neće u potpunosti zamijeniti žične, niti je to njihova namjera. Bežičnim komunikacijama se ostvaruju potpuno nove usluge koje bi bez njih bile neostvarive. Jedan se dio odnosi na komociju, a drugi na sigurnost i optimizaciju prometa. Svi uređaji pa tako i bežični moraju zadovoljavati pripadajuće norme kako bi se mogao ostvariti neometani rad s ostalim uređajima. Upravo je iz tog razloga početak ovog rada posvećen normizaciji, naročito problemu elektromagnetske kompatibilnosti. U radnji se razmatraju tri postojeća komunikacijskih sustava, GSM, TETRA i WLAN. Rad svakog sustava objašnjen je na nivou radiokomunikacijskog sučelja (kanala) te najvažnijih usluga. Sama primjena radiokomunikacijskih uređaja razmotrena je iz nekoliko aspekta: povećanje sigurnosti u prometu, komocija putovanja i obavješćivanje o stanju u prometu. Daljnji razvoj ovisit će ponajprije o tržištu, odnosno o prihvaćanju novih tehnologija od strane krajnjih korisnika. Ključne riječi su: Inteligentni prometni sustav, elektromagnetska kompatibilnost, radiokomunikacijski sustavi, GSM, TETRA, WLAN, sigurnost putovanja, putno obavješćivanje, hitni pozivi. Wireless communications will never completely replace wired ones, nor is this its purpose. They realize completely new scope of services that couldn't be possible without them. Part of this is related to commotion and part to safety and optimization of traffic. Wireless devices, as well as all others, must comply with related norms in order to realize unobstructed function toward other devices. This is the reason why the beginning of this thesis is dedicated to standardization, especially on the field of electromagnetic compatibility. The thesis studies three existing communication systems: GSM, TETRA and WLAN. Function of each of them is explained on the radiocommunication interface level (channels) and their most important services. Use of radio-communication devices is studied from several aspects: increase of traffic safety, commotion of traveling and information on traffic conditions. Further development of this will depend primary on market, that is accepting of new technologies by the endusers Keywords are: Intelligent transportation system, electromagnetic compatibility, radio-communication system, GSM, TETRA, WLAN, traveling safety, traveling information, emergency call.

004.89

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr