Glamuzina, Hrvoje

Analiza učinaka i isplativosti ulaganja u osuvremenjivanje energetskih sustava u objektima javnog sektora : magistarski rad / Hrvoje Glamuzina ; [mentor Nenad Debrecin] - Zagreb : H. Glamuzina ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - xii, 101 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD

U radu se obrañuje problematika ocjene isplativosti ulaganja u projekte energetske učinkovitosti praćenjem indikatora energetske učinkovitosti. U uvodnim poglavljima obrañeno je sadašnje stanje u Europskoj uniji i Hrvatskoj u pogledu zakonskih okvira, pokazatelja potrošnje energije i energetske učinkovitosti. Opisan je do sada postignuti napredak kroz uspostavu tehničke dokumentacije koja slijedi iz EU direktiva. Posebno poglavlje posvećeno je preporučenim tehnikama energetske učinkovitosti koje proizlaze iz višegodišnjeg iskustva u implementaciji projekata energetske učinkovitosti i praćenju postignutih rezultata, te su opisani mehanizmi evaluacije učinka u smanjenju potrošnje energije i posljedično, emisija stakleničkih plinova. U cilju evaluacije učinka mjera energetske učinkovitosti uspostavljeni su pokazatelji energetske učinkovitosti, te se u radu elaboriraju razlozi za uvoñenje i način izračuna pokazatelja energetske učinkovitosti. Primjena pokazatelja energetske učinkovitosti prezentirana je na konkretnim primjerima u uslužnim, odnosno javnom sektoru te su prikazani primjeri uspostavljenih i korištenih pokazatelja u uslužnom sektoru u EU i šire. U završnim poglavljima navode se primjeri objekata za pružanje zdravstvene zaštite u Hrvatskoj i primjena prije uspostavljenih pokazatelja energetske učinkovitosti. Objekti su odabrani tako da je njihov zemljopisni položaj u različitim klimatskim zonama kako bi se prepoznao utjecaj klime na potrošnju energije. Na navedenim se primjerima pokazuje primjena pokazatelja energetske učinkovitosti prije i nakon provedbe mjera energetske učinkovitosti. Načinjena je ekonomska evaluacija ulaganja u projekte energetske učinkovitosti, te je prikazana ovisnost odabranih pokazatelja na modelu osjetljivosti koji se provlači kroz tri konkretna primjera zdravstvenih objekata u Republici Hrvatskoj. U zaključku se komentiraju zanimljivi rezultati analize, te potreba za ciljanom primjenom subvencija pri poticanju projekata energetske učinkovitosti. Energetska učinkovitost, sustav gospodarenja energijom, pokazatelji energetske učinkovitosti, uslužni sektor, projekti energetske učinkovitosti, ulaganja u projekte This thesis elaborates methodology for evaluation of investment in energy efficiency projects through monitoring of energy efficiency indicators. Introduction chapters outline current legislative frameworks in European Union and Croatia and up-to-date accomplishments through implementation of technical recommendations that follow EU directives on energy efficiency. Energy consumption trends and energy efficiency national indicators for Croatia are presented as well. Separate chapter describes Best Available Techniques for energy efficiency. These findings are result of multiyear experience in implementation of energy efficiency projects and monitoring of results. Mechanisms for monitoring and evaluation of improvement in energy efficiency and greenhouse gasses emission reduction are described as well. Emphasis is given to service sector. Energy efficiency indicators are introduced, and they are presented as one of possibilities to evaluate impacts of energy efficiency measures. Some concrete examples of application of energy efficiency indicators in service sector in EU and worldwide are shown. In final chapters, three examples of implementation of energy efficiency indicators in hospital in Croatia are given. Hospitals are particularly chosen so their locations cover two climate area of Croatia. Thus, one can distinguish impact of climate on energy efficiency indicators. Energy efficiency indicators are calculated for three examples before and after implementation of energy efficiency measures. For three examples of hospitals in Croatia financial analysis is performed. Furthermore, impact of energy efficiency indicators is analyzed through sensitivity analysis. Conclusion chapter comments on interesting results of analysis and emphasizes the need for selective application of subventions as support for energy efficiency investments.

620.9 658.5

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr