Padavić, Damir

Wlan s baznim postajama na stupovima nadzemnih elektroenergetskih vodova srednjeg napona : magistarski rad / Damir Padavić ; [mentor Robert Nađ] - Zagreb : D. Padavić ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2010. - 173 str. : ilustr. ; 30 cm + CD

Elektroenergetski nadzemni vodovi srednjeg napona većim dijelom prolaze kroz nenaseljena područja gdje je signal bežičnih telekomunikacija uglavnom niske razine. Kako je to glavna prepreka za njihovo optimalno održavanje i nadzor, cilj rada je analizirati mogućnost izgradnje WLAN bežične mreže preko baznih stanica duž trase nadzemnog voda. Radi jednostavne zakonske regulative i cijene odabrano je nelicencirano ISM područje sa naglaskom na 2,4 GHz. Postignut domet između baznih stanica veći je od prosječnog razmaka između dva loma trase na nadzemnom vodu čime je broj baznih stanica približno svediv na minimum. Smetnje u naseljenim područjima umanjuju se korištenjem dinamičkog odabira kanala, usmjerenim antenama, povoljnom polarizacijom elektromagnetskog vala te primjenom IEEE 802.11g standarda koji je najotporniji na višestruke refleksije. Umrežavanjem svih uređaja za upravljanje, signalizaciju, mjerenje i nadzor, omogućavanjem glasovne komunikacije te pristupom drugim informatičkim sustavima s potencijalno bilo kojeg mjesta trase moguće je realizirati optimalan 'Tehničko-informacijski sustav' nadzemnih vodova. Takav sustav omogućuje brz povratak u naponsko stanje maksimalno mogućeg broja kupaca prilikom neplaniranih zastoja, mjerenje niza parametara elektroenergetske mreže na proizvoljnim mjestima, efikasnije održavanje radi dostupne glasovne komunikacije i mobilnog pristupa bazama podataka te nadzor nad dijelovima elektroenergetske mreže. WLAN bežična mreža dovoljno je sigurna od vanjskih upada ali vrlo lako se može zlonamjerno ometati tako da se ne može koristiti za sustave kojima je dostupnost glavni kriterij za izbor telekomunikacija. KLJUČNE RIJEČI WLAN, bežične mreže, IEEE 802.11, bazne stanice, elektroenergetski nadzemni vodovi, tehničko-informacijski sustav, VoIP Power grid overhead transmission lines pass mainly through uninhabited areas where wireless telecommunications signal is mostly low-level. This is the main obstacle to their optimal maintenance and monitoring so aim of the document is to analyze construction of a WLAN wireless network via base stations along a path of the transmission line. Due to simple legislation procedure and low price an unlicensed ISM radio band with emphasis on 2.4 GHz spectrum was chosen. Achieved range between base stations are higher than the average distance between two bevel points on the transmission line so the number of base stations could be approximately minimized. Interference in inhabited areas is reduced by using dynamic channel allocation, directional antennas, more favorable polarization of electromagnetic waves and by using the IEEE 802.11g standard which is the most resistant to multipath reflections. By networking all of devices for controlling, signaling, measurement and surveillance, providing voice communications and access to other information systems potentially anywhere in the path, it is possible to build an optimal 'Technical-Information System’ for transmission lines. Such a system offers a quick return to the normal state of maximum possible number of customers during unplanned outages, measurement the number of parameters of the power grid in arbitrary places, efficient maintenance due to available voice communications, mobile access to a databases and surveillance over parts of the power grid. The WLAN network is sufficient secured from outside intrusion, but it could be very easily interfered so as not to be used for systems where the availability is the main criteria for design of telecommunication networks. KEYWORDS WLAN, wireless networks, IEEE 802.11, base stations, overhead transmission lines, Technical-Information System, VoIP

621.315.17

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr