Vujaklija, Željko

Korištenje geoinformacijskih sustava u lokalnoj samoupravi putem interneta : magistarski rad / Željko Vujaklija ; [mentor Damir Kalpić] - Zagreb : Ž. Vujaklija ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - v, 128 str., : ilustr. u bojama ; 30 cm + CD

Magistarski rad izrađen je na Zavodu za primijenjeno računarstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva

Bibliografija: str. 116-121. - Kazalo oznaka: str. 122-123. - Sažetak na eng. i hrv.

U ovom radu opisana je realizirana aplikacija GIS-a na Webu namijenjena korištenju u lokalnoj samoupravi. Aplikacije GIS-a na Webu su sredstvo kojim prostorne informacije mogu biti objavljene, pretraživane, analizirane i pregledavane putem Interneta korištenjem standardnog preglednika na Webu. To ih čini jeftinim i lakim načinom širenja prostornih informacija. U teorijskom dijelu rada dan je uvod u GIS, njegovu primjenu u lokalnoj samoupravi i korištenje putem Weba. Također, opisan je koncept GIS-a na Webu i njegova arhitektura. Praktični dio rada obuhvaća opis modela aplikacije GIS-a na Webu i aplikacije Atlas izrađene po tom modelu. Izrađena aplikacija omogućava pregledavanje, pretraživanje i identifikaciju prostornih podataka na lak i intuitivan način. Aplikacija se temelji na konceptu softvera kao usluge koji je dio računarstva u oblaku. Aplikacija je provjerena u praksi, na osnovu čega su navedene preporuke za dorade te smjernice daljnjeg razvoja modela i aplikacije. - Ključne riječi: GIS, GIS na Webu, lokalna samouprava, širenje prostornih podataka, arhitektura sustava, usluge na Webu, softver kao usluga This thesis describes implemented Web GIS application intended to be used by employees of local autonomous authorities. Web GIS applications offer GIS functionalities through the Web, what makes them an affordable and easy way for spatial data dissemination. Introduction to GIS, and its use in local autonomous authorities through the Web are described in theoretical part of the thesis. Also, concept of Web GIS and its architecture is described. The practical part describes software model for the creation of Web GIS application named Atlas. This application enables users to browse, query and identify spatial data in an easy and intuitive way. The application is based on Software as a Service (SaaS) concept which is a part of Cloud Computing. The application is tested in practice, thus giving a basis of proposals and guidelines for the future development of the model and the Atlas Web GIS application. - Keywords: GIS, Web GIS, local autonomous authorities, spatial data dissemination, system architecture, web services, Software as a Service

004.78:912 004.65 353

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr