Ježić, Neven 10.4.1967.

Specijalističke energetske aplikacije u intranetu distribucijskog područja : magistarski rad / Neven Ježić ; [mentor Ivica Pavić] - Zagreb : N. Ježić ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - 133 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm + CD

Magistarski rad je izrađen u "Odjelu za poslovnu informatiku" i "Odjelu za procesni sustav i komunikacije", HEP ODS d.o.o. - Elektra Zagreb

Bibliografija: str. 130-131. - Kazalo oznaka i kratica: str. 124-124. - Sažetak na eng. i hrv.

U intranet mreži distribucijskog područja postoji potreba za razvojem velikog broja posebnih specijalističkih energetskih aplikacija za rješavanje svakodnevnih potreba inženjera ili vođenja elektroenergetske mreže. Navedene aplikacije se razvijaju kako bi ispunile specifične zahtjeve koje može imati napredniji intranet korisnik, a ne može ih ispuniti kompleksan GIS, TIS i Document-Menagment sustav (GTDM), kakav se danas može susresti u sličnom okruženju. Takvi „veliki i kompleksni“ sustavi koriste se prvenstveno za izgradnju i održavanje baza, dok se izrada aplikacija za „specifične namjene“ prepušta drugim „manjim“ aplikativnim okruženjima. U radu su obrađeni primjeri implementacija specijalističkih rješenja u intranet mreži, uspoređena moguća rješenja i dane određene smjernice. Isto tako, obrađeno je više primjera rješavanja konkretnih energetskih problema primjenom navedenih aplikacija. Težište rada je stavljeno na trenutno aktualan prijelaz srednjenaponske elektroenergetske mreže (grad Zagreb) s distributivnog napona 10kV na 20kV napon. Zbog trenda rasta potražnje električne energije vodovi koji rade na pogonskom naponu 10 kV su sve više strujno opterećeni. Posljedica toga su povišeni padovi napona i gubici u mreži pa se sve više radi na prelasku SN mreže na 20kV napon. Taj prijelaz je izrazito zahtjevan na području grada Zagreba, zbog guste EEN mreže i neodgovarajućih stupnjeva izolacije pojednih elemenata mreže. S tom svrhom su dorađene postojeće aplikacije, kako bi se u svakom trenutku moglo uočiti dijelove SN omrežja koje je potrebno dograditi ili zamjeniti (konstrukcijski naponi). Upotrebom novih aplikacija moguće je i brzo registrirati koji dio mreže je prešao na 20kV, a koji još radi na 10kV naponu (pogonski naponi). Nadograđene su postojeće aplikacije za unos podataka (TIS) o elementima mreže te intranet aplikacija za održavanje grafičke baze "Jednopolne sheme SN mreže grada Zagreba". Rad je imao zadatak na konkretnim primjerima pokazati značaj izrade ovakvih specijalističkih energetskih intranet aplikacija, te direktnu korist od istih koju imaju zaposlenici u distribucijskom poduzeću za rješavanje svakodnevnih zadataka. Na kraju, radom se nastojalo dati određene smjernice prilikom sistematizacije i odabira najpogodnijih okruženja za razvoj sličnih aplikacija, tj. postaviti zahtjeve koje bi one trebale ispuniti prilikom integracije u ostala distribucijska područja unutar HEP-a. - KLJUČNE RIJEČI: GIS - geografski informacijski sustav, TIS - tehnički informacijski sustav, DM - document menagment - upravljanje bazom dokumenata, intranet mreža, brzinski izbornik intranet aplikacija, dokumenti, sheme, 10kV i 20kV napon, konstrukcijski napon, pogonski napon In the intranet network distribution area there is a need to develop a large number of specific specialist energy applications to solving the everyday needs of engineers or management of electricity networks. These applications are developed to meet specific requirements which can have an advanced intranet user, and can't realize an complex GIS, TIS and Document-Managment system (GTDM), which exist in a similar environment. These "big and complex" systems are used primarily for building and maintaining databases, while making an application for a "specific purpose" is left to other "minor" applicative environments.The master thesis deals with examples of different implementations of similar solutions in the Internet network, are compared the possible solutions and provided specific GUIdance. Also, is treated more examples of solving specific problems using these energy applications. The emphasis is put on the current actual transfer medium power network (Zagreb) with voltage 10kV distribution voltage to 20kV voltage. Because of the trend growth in demand of electricity lines and cables that work on the operating voltage of 10 kV are increasingly loaded by current. The result is the high voltage drops and losses in the network so increasingly is working on the transition of the medium network voltage to 20kV. This transition is extremely demanding in Zagreb, because of the dense electrical network and inappropriate degrees of isolation of individual network elements. For this purpose, are upgraded the existing applications, so that at any moment can be seen which part of the medium voltage network must be upgraded or replaced (insulation voltage). Using the new applications at any moment it is possible quickly register which part of the network was converted to 20kV, and which part is still working on 10KV voltage (operating voltage). Upgraded is the existing applications for data entry (TIS) on network elements and intranet application for the maintenance of graphical database "Single line diagram MV network of the City Zagreb." The master thesis should on these concrete examples demonstrate the importance of such specialist energy intranet applications, and directly benefit from those that have employees in the distribution company to deal with everyday tasks. In addition, this master thesis should give some guidance in the systematization and selection the most suitable environment for the development of similar applications, and set the requirements that they must meet when integrating into other areas within the distribution of HEP. - KEYWORDS: GIS - geographic information system, TIS - technical information system, DM - document menagment - database management of documents, intranet networks, speed menu for intranet applications, documents, shemes, 10kV and 20kV power, structural (insulation) voltage, operating voltage

621.311.1 004.41

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr