Pehar, Domagoj

Programski sustav za razvoj i verifikaciju algoritama usmjeravanja za komunikacijske mreže s višenamjenskim protokolom s komutacijom oznaka : magistarski rad / Domagoj Pehar ; [mentor Branko Mikac] - Zagreb : D. Pehar ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - 122 str. : graf. prikazi u bojama ; 30 cm + CD

Magistarski rad je izrađen u Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te u tvrtci Combis d.o.o.

Bibliografija: str. 109-110. - Sažetak na eng. i hrv.

U radu je opisana problematika usmjeravanja prometa u mrežama s višenamjenskim protokolom s komutacijom oznaka s aspekta osiguravanja kvalitete IP usluge uz optimalno korištenje mrežnih resusa. Razmatrani su algoritmi usmjeravanja prometa višestrukim putevima između izvorišnog i odredišnog LSR (engl. Label Switch Router) usmjerivača. Dan je pregled parametara koji određuju stupanj kvalitete IP usluge kao što su kašnjenje paketa, kolebanje kašnjenja, gubitak paketa i raspoloživost. Zatim su opisani algoritmi usmjeravanja višestrukim putevima poznati u literaturi (WDP, MATE, LDM, AIMD) te je analizirana njihova složenost izvođenja. Poseban naglasak ovog rada bila je implementacija programskog sustava koji će omogućiti modeliranje MPLS mreže s podrškom za jednostavan razvoj različitih algoritama višestrukog usmjeravanja i mogućnošću njihove verifikacije. U tu svrhu razvijen je programski sustav C++ klasa objedinjenih unutar projekta zvanog Myinet, a koji se temelji na akademskoj verziji simulacijske jezgre OMNeT++ razvijene u programskom jeziku C++. Pomoću implementiranog sustava su simulirana i verificirana tri različita algoritma usmjeravanja višestrukim putevima (EqualPaths, WDP, modificirani LDM) na istom modelu mreže s jednakim prometnim zahtjevima. Prikazano je da najbolje rezultate daje modificirani LDM algoritam koji za usmjeravanje prometa koristi kombinaciju dvaju metrika (kašnjenje i slobodan kapacitet) s primjenom nejednakih težinskih pri balansiranju prometa. - Ključne riječi: kvaliteta IP usluge, QoS parametri, LSR, MPLS, optimizacija, usmjeravanje višestrukim putevima, WDP, LDM This work analyses the multipath routing problem in MPLS (Multi protocol Label Switching) networks from the aspect of providing QoS for IP services and optimal use of network resources. Different multipath algorithms have been considered for routing traffic between source and destination LSR routers. QoS parameters definition such as delay, delay variation, packet loss ratio and availability has been analysed. Furthermore, different well known multipath algorithms such as WDP, MATE, LDM, AIMD are described and analysed from the point of their complexity. A special attention was drawn to the implementation of programming system which enables modeling of MPLS networks with support for easy development of different multipath algorithms and their verification. The new programming system Myinet, based on the C++ open source academic edition of OMNeT++ simulation tool, has been developed for this purpose. Using this programming system, three different multipath routing algorithms (EqualPaths, WDP, modified LDM) have been simulated and verified on the same network model with the same traffic demands. It has been shown that best results are gained through the use of modified LDM algorithm which simultaneously uses combination of two metrics (delay and residual bandwidth) with unequal weight parameters for data and voice LSPs. - KeyWords: quality of IP services, QoS parameters, LSR, MPLS, optimization, multipath routing, WDP, LDM

621.39 004.7

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr