Mikulec, Ana

Utjecaj obnovljivih izvora energije na raspoloživost distribucijske mreže : magistarski rad / Ana Mikulec ; [mentor Vladimir Mikuličić] - 1. izd. - Zagreb : A. Mikulec ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011 - 173 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD

Magistarski rad je izrađen u Zavodu za visoki napon i energetiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu

Bibliografija: str. 157-159. - Sažetak na eng. i hrv.

Ovaj rad sastoji se od četrnaest poglavlja. Prvo poglavlje je uvod i govori o potrebi određivanja utjecaja obnovljivih izvora na raspoloživost distribucijske mreže. U drugom poglavlju opisane su osnovne karakteristike obnovljivih izvora. U trećem poglavlju dan je pregled zakonske regulative vezane za priključenje distribuirane proizvodnje. Od četvrtog do desetog poglavlja opisane su pojedine vrste obnovljivih izvora električne energije i to redom: vjetroelektrane, hidroelektrane, solarne elektrane, geotermalne elektrane, elektrane na biogorivo, gorivne ćelije i kao dodatak kogeneracije. U jedanaestom poglavlju prikazani su postupak ishođenja dozvola za priključenje, uvjeti priključenja i načini izvedbe priključaka distribuiranih izvora. U dvanaestom poglavlju izneseni su utjecaji elektrana na elektroenergetski sustav. U trinaestom poglavlju dani su osnovni pojmovi pouzdanosti, matematički modeli, kao i pokazatelji pouzdanosti. U četrnaestom poglavlju dan je pregled provedene analize sustava kod uključenja vjetroelektrane Ravne 1 faza II. U petnaestom poglavlju dan je zaključak o potrebi proračuna raspoloživosti sustava kod integriranja distribuiranih izvora. - KLJUČNE RIJEČI: obnovljivi izvori, priključenje, utjecaji, regulativa, pouzdanost, raspoloživost, pokazatelji pouzdanosti, modeli This work consists of fourteen chapters. The first chapter is an introduction and discusses the need to determine the impact renewable energy sources on the availability of distribution network. The second chapter describes the basic characteristics of renewable energy sources. The third chapter gives an overview of legislation related to the connection of distributed generation. From the fourth to the tenth chapter describes the particular types of renewable energy sources and to order: wind, hydro, solar power, geothermal power plants, power plants in the biofuel, fuel cells, and in addition to the combined heat and electricity power generation. The eleventh chapter shows the procedure for obtaining permission to join, the conditions of access and the connection distributed sources to the grid. The twelfth chapter presents the impacts of renewable energy sources to the power system. The thirteenth chapter gives the basic concepts of reliability, mathematical models, as well as reliability indexes. The fourteenth chapter gives an overview of the analysis system at connection wind power station Ravne 1 phase II. The fifteenth chapter offers a conclusion about the need to compute availability of the integration of distributed resources. - KEYWORDS: renewable sources, join, influences, legislation, reliability, availability, reliability indexes, models

620.91 621.316

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr