Palata, Domagoj

Kriteriji izbora arhitekture konvergentnog sustava terećenja i naplate u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži : magistarski rad / Domagoj Palata ; [mentor Maja Matijašević] - Zagreb : D. Palata ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - iv, 109 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD

Magistarski rad je izrađen na Zavodu za telekomunikacije, Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Bibliografija: str. 103-105. - Kazalo skraćenica: str. 99-102. - Sažetak na eng. i hrv.

Postojeći prepaid i postpaid sustavi koji ne mogu osigurati brzu realizaciju novih poslovnih odluka i modela te uvođenje novih usluga u konvergentnim telekomunikacijskim mrežama su glavni pokretači za uvođenje sustava konvergentnog terećenja i naplate. Kao rezultat operatori se počinju fokusirati na vrijednosti koje omogućava ponuda konvergentnih usluga. Izazov je osigurati rješenje za višestruke usluge, govorne, podatkovne, video i pristup Internetu, preko različitih pristupnih mreža te ponuditi konvergentne opcije plaćanja za sve korisnike. Takav jedinstveni sustav omogućuje operatorima poboljšanje radne učinkovitosti i poslovne konkurentnosti. S obzirom na arhitekuru sustava tarifiranja u sustavima konvergentnog terećenja i naplate razlikujemo nekoliko mogućih pristupa i rješenja za sustav konvergentnog terećenja i naplate. U radu su odabrani kriteriji za odabir rješenja, koji su potom analizirani za moguća rješenja s obzirom na arhitekturu sustava tarifiranja i primjenjeni na studijski slučaj postojećeg pokretnog operatora u regiji, s pretplatničkom bazom od 3 milijuna pretplatnika od kojih su većina rezidencijalni korisnici s prepaid načinom plaćanja usluga. Analiza je dovela do zaključka da je za razmatrani studijski slučaj preferirano rješenje bazirano na sustavu razvijenom na prepaid rješenju. - KLJUČNE RIJEČI: Konvergentno terećenje, naplata, pokretne mreže, kriteriji izbora, tarifiranje, arhitektura, funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi, pristupi migraciji Existing prepaid and postpaid systems that can not provide quick introduction of new business models and introduction of new services in the converging telecommunications networks are the main drivers for introduction of convergent charging and billing. As a result, operators are starting to focus on the benefits of offering converged services. The challenge is to provide a solution for multiple services, voice, data, video and Internet access over different access networks that offer converged payment options for all users. That unique system would allow operators to improve operational efficiency and business competitiveness. Looking into different convergent charging and billing systems approaches related to rating system architecture we can distinguish several possible solutions. In the thesis selected criteria for determining possible solutions are analyzed for given architectures of convergent system considering rating function and applied susequently in a study case of a mobile operator in the region, with a subscriber base of 3 million subscribers, most of which are residential customers with a prepaid subscription. The analysis led to the conclusion that for the chosen case study the preferred solution is based on a system developed from the prepaid solution. - KEY WORDS: Convergent charging, billing, mobile networks, selection criteria, rating, architecture, functional and non functional requirements, migration approach

654.03 658.516

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr