Radan, Damir

Metode zaštite od ispada i osiguravanje kontinuiteta poslovanja : magistarski rad / Damir Radan ; [mentor Krešimir Fertalj] - Zagreb : D. Radan ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - 112 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD

Magistarski rad je izrađen na Zavodu za primijenjeno računarstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Bibliografija: str. 105-108. - Sažetak na eng. i hrv.

U magistarskom radu je teoretski je obrađeno područje planiranja kontinuiteta poslovanja i oporavka od kvara. Definirani su načini analize utjecaja rizika na poslovanje, te faze kojim osiguravamo kontinuitet poslovanja. Definiran je način izrade i implementacije plana osiguranja poslovanja. Definiran je način planiranja, ciljevi, te način testiranja plana oporavka od kvara. Definirane su najčešće metode koje se koriste kod oporavka od kvara. Opisan je način evaluacije metoda osiguranja kontinuiteta poslovanja i oporavka od kvara pomoću SDLC modela. Na temelju teoretskih postavki definiran je prijedlog plana osiguranja za informacijski sustav Sektora za poslovnu informatiku područni odjel Split. Napravljena je analiza definiranih metoda koje su predložene kao metode oporavka od kvara. - KLJUČNE RIJEČI: planiranje osiguranja poslovanja, planiranje oporavka od kvara, analiza utjecaja na poslovanje, upravljanje rizikom, kontinuitet poslovanja, metode oporavka od kvara This master thesis contains a theoretical analysis of business continuity planning and disaster recovery planning. Business impact analysis and phases of business continuity planning are described through this thesis. Implementation and compilation of business continuity plan is described. Part of thesis is dealing with creation, maintenance and testing of disaster recovery plans. Methods for disaster recovery have been defined, as well as the model of evaluation business continuity methods using SDLC model. Based on theoretical postulates proposal for business continuity plan for information system of Sektor za poslovnu informatiku područni odjel Split is defined. Propositions and analysis for disaster recovery methods are created. - KLJUČNE RIJEČI: business continuity planning, disaster recovery planning, business impact analysis, risk management, disaster recovery methods

004.05 658.5

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr