Radić, Željko

Utjecaj distribuiranih izvora električne energije na relejnu zaštitu mreže srednjeg napona : magistarski rad / Željko Radić ; [mentor Ante Marušić] - Zagreb : Ž. Radić ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - 126 str.: ilustr.; 30 cm + CD

Naslov nad sažetkom na eng. jeziku: Impact of distributed generation on medium voltage network protectionBibliografija: str. 120-122. - Sažetak na eng. i hrv. jeziku. - Životopis

SAŽETAK: U magistarskom radu opisan je utjecaj distribuiranih izvora na relejnu zaštitu mreže srednjeg napona. U uvodnom djelu opisane su osnovne značajke i struktura mreže srednjeg napona u RH te njihov očekivani razvoj. U slijedećem poglavlju su opisana načela relejne zaštite u takvim mrežama, a nakon toga i distribuirani izvori električne energije sa svojim značajkama. U petom poglavlju opisane su mogućnosti i uvjeti za priključenje distribuiranih izvora na mrežu srednjeg napona. Za potrebe daljnje analize, u slijedećem poglavlju, opisano je kako se modeliraju elementi mreže i računaju struje kratkog spoja. Analiza i procjena najvažnijih utjecaja distribuiranih izvora na relejnu zaštitu mreža srednjeg napona kao što su: neosjetljivost relejne zaštite, neselektivnost relejne zaštite, pojava neželjenog otočnog pogona, asinkroni automatski ponovni uklop, opisani su u sedmom poglavlju u kojem su osim teoretskog razmatranja i proračuna dani i prijedlozi rješenja problema, a neki utjecaji i tehnička rješenja su opisani i na primjerima iz prakse. U posljednjem poglavlju iznesena su zaključna razmatranja. - KLJUČNE RIJEČI: Distribuirani izvori, relejna zaštita, mreža srednjeg napona SUMMARY: ln this master's papers it is described the impact of distributed generation on medium voltage network protection. The introductory part describes the basic features and structure of the medium voltage network in Croatia and their expected growth. The next chapter describes the principles of relay protection in such networks, and subsequently distributed generation with its features. The fifth chapter describes the opportunities and requirements for the connection of distributed generation in the medium voltage network. In the next chapter, for the purposes of further analysis, it is described how network elements are modelled and how to calculate short circuit current. Analysis and assessment of the most important impact of distributed generation on medium voltage network protection, such as: sensitivity problems, selectivity problems, unwanted islanding, unsynchronized reclosing, are described in the seventh chapter in which, except theoretical consideration and calculation, are given proposals for problem solutions. In this chapter are also given some of the impact and technical solutions which describe the practices. ln the last chapter are presented the concluding observations. - KEYWORDS: Distributed generation, relay protection, medium voltage network

621.311.026.44-048.74:620.91 621.316.925.027.6.011.7

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr