Sakal, Ivančica

Definiranje parametara za međunarodnu koordinaciju ponovne dodjele radiofrekvencijskog spektra : magistarski rad / Ivančica Sakal ; [mentor Dina Šimunić] - Zagreb, I. Sakal ; Fakultet elektrotehnike i računarstva : 2011. - 118 str. : ilustr. ; 30 cm + CD

Naslov nad sažetkom na eng. jeziku: Definition of parameters for international coordination of re-assignment of radiofrequency bandBibliografija: str. 110-112. - Sažetak na eng. i hrv. jeziku. - Kazalo kratica. - Životopis

SAŽETAK: U radu se razmatraju mogućnosti uporabe radiofrekvencijskog spektra oslobođenog prelaskom na digitalnu radiodifuziju u radiofrekvencijskom pojasu 790-862 MHz u Republici Hrvatskoj. U obzir se uzimaju naputci i odluke Europske Komisije, težnje za harmonizacijom na razini Europske Unije, a posebna se pozornost obraća na specifičnosti lokalnog okruženja (susjedne države) i već postojeće radiodifuzijske sustave u radu (analogna i digitalna televizija). Analizira se mehanizam dodjele radiofrekvencijskog spektra na temelju koga će se taj spektar dodijeliti u Republici Hrvatskoj. Izrađeni su proračuni interferencije konkretnih TV odašiljača u susjednim državama koji rade na 790-862 MHz prema imaginarnoj mreži pokretnih komunikacija 4. generacije (LTE) u Republici Hrvatskoj. Prikazani su rezultati mjerenja interferencije TV odašiljača prema LTE-u. Na temelju rezultata mjerenja uspoređivani su rezultati proračuna. Dobiveni su rezultati analizirani te je predloženo moguće rješenje. - KLJUČNE RIJEČI: digitalna dividenda, 800 MHz, LTE, pokretni sustavi 4. generacije, digitalna televizija, ASO SUMMARY: This paper discusses the possibility of use of spectrum freed up by switching from analogue to digital broadcasting in the radiofrequency band 790-862 MHz in Croatia. Guidelines from the European Commission are taken into account, the desirability of harmonization at EU level and special attention is paid to the specific local environment (neighboring countries) and the existing broadcasting systems in operation (analog and digital television). Analysis of the mechanism for allocating spectrum on which to assign the spectrum in the Republic of Croatia has been done. Interference calculations have been done, from the specific TV transmitters in neighboring countries who are operating on 790-862 MHz to the imaginary mobile network (fourth generation - LTE) in the Republic of Croatia. The results of interference measurements from TV transmitters to LTE are shown. Based on the results of measurements, the results of calculations are compared. The results are analyzed and a possible solution is proposed. -
KEYWORDS: digital dividend, 800 MHz, LTE, fourth generation mobile systems, digital television, ASO

621.396.029:338.46.024(497.5)(4-6EU) 621.397:004

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr