Bukarica, Vesna

Integration of multi-criteria analysis in energy efficiency policy making : doctoral thesis / Vesna Bukarica ; mentor Slavko Krajcar i Ivar Wangensteen - Zagreb : V. Bukarica ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2013. - xviii, 252 str.: ilustr. dijelom u bojama; 30 cm + CD

Tekst nad naslovom: University of Zagreb, Faculty of electrical engineering and computing. - Na spor. nasl. str. naslov na hrv. jeziku: Integracija višekriterijske analize u postupke donošenja politika energetske učinkovitosti : doktorski rad

Bibliografija: 232-245 str.

Cilj je politike energetske učinkovitosti minimiziranje potrošnje energije za ostvarenje iste razine usluge te je energetska učinkovitost danas okosnica svih svjetskih energetskih politika. Istodobno, ona je i najteže ostvariv dio energetske politike i rezultati u smislu ušteda energije izostaju. Fenomen je poznat pod nazivom 'procjep (gap) energetske učinkovitosti', a temeljni cilj ovog istraživanja bio je istražiti uzroke i predložiti rješenja za smanjenje ovog 'procjepa'. U tu je svrhu definiran idealni proces donošenja politika, koji objedinjuje postupke osmišljavanja, provedbe i višekriterijske ocjene učinaka instrumenata politike u zatvorenom, ponavljajućem ciklusu. U doktorskom se radu predlaže opći koncept tržišta energetske učinkovitosti, kao osnova za donošenje politika, koji omogućava bolje razumijevanje cjelokupnog okruženja u kojem se politike trebaju provoditi. Utvrđena je metodologija za ocjenu tog tržišta koja uključuje unaprijeđeni model barijera, korištenje krivulje ponude ušteda za procjenu potencijala te određivanje spremnosti potrošača na plaćanje ušteda energije. Temeljem rezultata ocjene tržišta, utvrđen je okvir za osmišljavanje instrumenata i mjera politike. Pri tome se koristi pristup temeljen na teoriji koji pruža uvid u sve aspekte primjene nekog instrumenta ili mjere. Predložena je metoda za ocjenu vremenske ovisnosti učinaka instrumenata i mjera, temeljna na teoriji difuzije inovacija. Također je utvrđena metodologija za ocjenu višestrukih učinaka primjene politike energetske učinkovitosti, temeljena na analitičkom hijerarhijskom procesu. Rezultati sveobuhvatne višekriterijske analize temelj su za donošenje odluka o raspodjeli ograničenih sredstava za provedbu mjera energetske učinkovitosti. Primjenjivost predloženih rješenja za unaprjeđenje procesa izrade politika energetske učinkovitosti dokazana je kroz ocjenu tržišta energetske učinkovitosti u Hrvatskoj te postupcima osmišljavanja i ocjene mjera za sektor kućanstava.

KLJUČNE RIJEČI
energetska učinkovitost, transformacija tržišta, izrada politika, ocjena, višekriterijsko odlučivanje
Despite the substantial efforts made to develop sound energy efficiency policies, the desired effects in terms of achieved energy savings are lacking. The phenomenon is known as energy efficiency gap and its persistence was the main driver of this research. The aim of the research was to examine the causes and propose solutions for bridging the gap. Therefore, ideal policy making cycle is defined connecting design, implementation and multiple criteria evaluation of policy instruments’ impacts in closed, repetitive loop. Concept of energy efficiency market was introduced as a basis for policy making, enabling better understanding of the overall environment where policy needs to be implemented. Established methodology for energy efficiency market assessment includes upgraded barrier model, use of conservation supply curves for evaluation of energy saving potential and determination of consumers’ willingness to pay for energy savings. Following the market assessment, the framework for design of policy instruments and measures is established. It uses theory-based approach to provide the insight in the supposed operation of an instrument or a measure and integrates evaluation of impacts already in the design phase. A method for evaluating time dependency of impacts, based on the diffusion of innovation theory, is proposed. Finally, methodology for evaluation of policy instruments and measures according to criteria that go beyond energy savings is proposed. In the variety of analysed multi-criteria decision making methods, Analytical Hierarchy Process is suggested to be streamlined in the policy cycle. The method is suitable for prioritization of policy instruments and measures, which forms a basis for decision making on allocation of limited resources for their implementation. Applicability of proposed solutions for enhancing energy efficiency policy making is demonstrated through the assessment of Croatian energy efficiency market and design and evaluation of policy instruments and measures for residential sector.

KEY WORDS
energy efficiency, market transformation, policy making, evaluation, multi-criteria decision making


620.9(497.5):005.51/.53 519.86

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr