Dubravko Balaško

Određivanje optimalnih lokacija daljinski upravljivih rastavljača u elektroenergetskim distribucijskim mrežama: magistarski rad / Dubravko Balaško ; [mentor Tomislav Tomiša] - Zagreb: D. Balaško ; Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2011. - 102 str.: ilustr.; 30 cm + CD

Sažetak. U ovom radu obrađen je problem utjecaja pojedinih parametara na optimalni odabir lokacija daljinski upravljanih rastavljača u srednjenaponskoj ( SN ) zračnoj mreži. Sagledavana prvenstveno s stanovišta smanjenja trajanja prekida uslijed kvara komponenti elektroenergetske distributivne mreže.
U uvodnom poglavlju predstavljan je problem i zakonska regulativa koja uvjetuje drugačiji pristup u cilju osiguravanja isporuke kvalitetne električne energije kupcima. Drugo poglavlje opisuje organizaciju i nadležnosti nad vođenjem elektroenergetske distribucijske mrežom čiji radnici u organizacijskim jedinicama su odgovorni za optimalno vođenje mreže i isporuku kvalitetne električne energije.
Da bi se sagledao obim problema potrebno se upoznati s veličinom i strukturom distributivne mreže Republike Hrvatske, a detaljnije i jednog njenog dijela za koji je nadležna Elektra Križ jedna od 21 distributivno područje.
Rastavne naprave i njihove lokacije su komponenta mreže koja je predmet razmatranja u ovom radu. Njihova izvedba, tipovi, namjena i mjesta ugradnje opisani su u četvrtom poglavlju.
Da bismo se bolje upoznali s problematikom određivanja lokacija rastavljača u distribucijskoj mreži potrebno se upoznati s SCADA sustavom pomoću kojeg nadziremo i upravljamo komponente mreže kao i važnost automatizacije srednjenaponske mreže u cilju isporuke kvalitetne električne energije kupcima. Kvaliteta električne energije između ostalog ovisi o broju i dužini trajanja prekida koje možemo podijeliti na planirane i kvarove. Rasčlambom vremena trajanja prekida na njegove dijelove možemo doći do elemenata koji utječu na pojedini dio vremena trajanja kvara bilo posredno ili direktno. Neisporučena električna energija posredno pokazuje pouzdanost u napajanju kupaca, a pridjeljivanjem cijene neisporučenoj energiji dobijemo parametar kojim možemo ekonomski vrednovati ali i sankcionirati efikasnost opskrbljivača. Energija je umnožak snage i vremena i u ovom radu ćemo razmatrati njihov utjecaj na količinu neisporučene električne energije sa stanovišta oba aspekta. Potrebno je pravilno odrediti model određivanja tereta trafostanica 10(20)/0,4 kV koje u pravilu nisu pod nadzorom i ne znam njihova opterećenja u vrijeme nastanka prekida u isporuci električne energije. Da bismo odredili optimalnu lokaciju koristimo poznate i razvijene matematičke algoritme, ali njihovi rezultati ovise o točnim parametrima kojima opisujemo model mreže. Ovo područje je obrađeno u slijedeća 4 poglavlja.
Na kraju su dana zaključna razmatranja u pristupu pri definiranju pokazatelja koji utječu na optimalni izbor lokacija rastavljača u elektrodistributivnim mrežama.

Bibliografija.

Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb
tel +385 1 6129 886 | fax +385 1 6129 888 | ferlib@fer.hr